UPS چیست؟

UPS چیست؟

آیا در صورتی که برق قطع گردد دوربین های مداربسته ضبط را انجام می دهند ؟

در دستگاه های مرکزی NVR ، DVR و سیستم مدار بسته به دلیل نداشتن برق اضطراری در صورت قطع شدن برق امکان ضبط تصویر وجود ندارد و بدین معنی می باشد که در صورت قطع برق دوربین مدار بسته نمی توانند ضبط را انجام دهند و خاموش خواهند شد . برق اضطراری در سیستم مداربسته ups بسیار پر اهمیت جهت حفظ امنیت محیط هر منطقه ،در هر شرایطی میباشد.

به دستگاهی که امکان ذخیره کردن و تامین نمودن برق را دارد UPS می گویند و بر اساس میزان ظرفیتی که این دستگاه ها دارند آنها را طبقه بندی می کنند .

توجه به این نکته الزامی است که در باتری نمی توان به صورت متناوب ذخیره سازی برق شهر را انجام داد بنابراین دستگاه UPS برقی را که به شکل متناوب می باشد به صورت مستقیم DC در می آورد ، در باتری ها این برق مستقیم ذخیره می گردد و میزان شارژ باتری ها تا زمان قطع برق به شکل ثابت نگهداری می شود .

با واحد آمپر میتوان ظرفیت باتری ها را در دستگاه ها نشان داد ، یک آمپر ساعت یعنی : باتری قابلیت این را دارد که پس از شارژ کامل ،جریان یک آمپر را برای مدت زمان یک ساعت تامین نماید .
CPS چیست؟

با استفاده از این دستگاه ها می توان رابطه مستقیمی بین برق خروجی دستگاه ها را با ولتاژی که در باتری ذخیره شده است را ایجاد نمود ، در سیستم های که مدار بسته می باشند امکان کامل رابطه برق مستقیم وجود ندارد که با استفاده از CPS می توان این رابطه را برقرار نمود .